GINGER von Santner

Ginger von Santner alias Gigi

SLOVAKIA (Slovensko)
Champion of Slovakia (Slovenský šampion krásy)
Club Champion-club of terriers and foxterriers (Klubový šampion krásy mladých SKCHTaF)